Đặt một câu hỏi

BẾP GAS - TA702C

702c
Số ký tự đã nhập: